காணொளி

தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதேன்?

தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதேன்? மனந்திறக்கிறார்…

Read More

கொரொனா ஏற்படுத்தும் கல்விச்சவால் – மலையகக் கல்விப் பின்புலத்தில் ஒரு பார்வை

இலங்கையின் இலவசக்கல்வியின் தந்தை என போற்றப்படும் சி.டபிள்யு.டபிள்யு.…

Read More